Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Pomoc prawna

Ombudsman
Ombudsman, czyli rzecznik akademicki do spraw studenckich, doktoranckich i pracowniczych, to osoba niezależna i neutralna, do której studenci, studentki, doktoranci, doktorantki, pracownicy, pracowniczki jednostki organizacyjne UW oraz organy samorządu studenckiego i doktoranckiego mogą zwracać się z prośbą o wsparcie w sprawach dotyczących ich funkcjonowania na uczelni. Każdy, kto zgłosi się po pomoc, może liczyć na poważne potraktowanie sprawy i wysłuchanie skargi. Przykładowe sprawy, którymi zajmuje się ombudsman: spory na linii przełożony-podwładny, naruszenie zasady równego traktowania, nieprawidłowości przy dokonywaniu oceny pracowniczej, nienależne skreślenie z listy studentów, niesprawiedliwe traktowanie czy złamanie regulaminu studiów. Na rozmowę można umówić się osobiście, telefonicznie bądź mailowo. Ombudsman po wysłuchaniu i zdiagnozowaniu problemu zaproponuje właściwe rozwiązania. Przykładowo – jeśli zainteresowany wyrazi takie życzenie – może skontaktować się z odpowiednimi instytucjami albo zalecić mediacje i przekazać sprawę do Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów. Zasada poufności i nieformalności działania ombudsmana daje gwarancje, że zgłoszenie sprawy nie będzie miało negatywnych konsekwencji dla osoby zgłaszającej. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

Koordynator przeciwdziałania mobbingowi
Koordynator przyjmuje i bada zgłoszenia dotyczące mobbingu na UW, zbiera informacje o wszelkich przejawach mobbingu, a także podejmuje różne inicjatywy związane z przeciwdziałaniem takim zachowaniom. Każdy, któro uzna, że został poddany mobbingowi, powinien zgłosić sprawę do koordynatora. Można to zrobić mailowo lub telefonicznie. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów
Centrum prowadzi mediacje w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, rozwiązuje spory akademickie, a także organizuje warsztaty i szkolenia z zakresu mediacji, negocjacji i komunikacji. Zespół CRSiK tworzą doświadczeni mediatorzy z wieloletnią praktyką. Zainteresowani mogą zgłaszać się do Centrum bezpośrednio – najlepiej drogą mailową, w treści opisując sytuację, która miałaby być przedmiotem mediacji. Zdarza się, że do Centrum trafiają sprawy skierowane przez ombudsmana – jeśli istnieje wyraźny konflikt między stronami, a mediacja jest jedyną drogą do rozwiązania konfliktu. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

Rektorska Komisja ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji
Głównym celem Komisji jest zapewnienie równego traktowania kobiet i mężczyzn na Uniwersytecie Warszawskim. Komisja ma też za zadanie przeciwdziałać wszelkim innym formom dyskryminacji, w szczególności ze względu na wiek, rasę, wyznanie, niepełnosprawność czy orientację seksualną. O pomoc mogą zwrócić się członkinie i członkowie społeczności UW, którzy doświadczyli lub byli świadkami naruszenia zasad równego traktowania. Członkowie Komisji udzielają porad prawnych, przeprowadzają rozmowy wyjaśniające z osobami naruszającymi zasadę równego traktowania, a także – jeśli to konieczne – występują do właściwych organów UW z wnioskami o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób, które dopuściły się aktu dyskryminacji. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

Główny specjalista ds. równouprawnienia na UW
Osoba pełniąca tę funkcję zajmuje się polityką antydyskryminacyjną, równym traktowaniem i różnorodnością na UW. Główną specjalistką ds. równouprawnienia na UW jest Anna Grędzińska. Z uwagi na urlop macierzyński Anny Grędzińskiej, od kwietnia 2018 r. zadania związane z wdrażaniem działań równościowych dotyczących Strategii HR Excellence in Research realizuje dr hab. Julia Kubisa. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

Akademicka Poradnia Prawna
Doradcy pracujący w Poradni – studenci, studentki ostatnich lat, absolwenci, absolwentki, doktoranci i doktorantki Wydziału Prawa i Administracji UW – udzielają bezpłatnych porad prawnych w sprawach typowo akademickich (m.in. regulaminy studiów, regulaminy pomocy materialnej), a także z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. Poradnia kieruje swoją ofertę do studentów warszawskich uczelni. Aby uzyskać poradę, wystarczy przyjść na dyżur i okazać legitymację. Ważne, aby zabrać dokumentację sprawy. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

Klinika Prawa UW
Klinika Prawa UW, czyli Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy WPiA UW, to zespół studentek i studentów ostatnich lat, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej. W ramach Kliniki działają sekcje prawa medycznego, cywilnego, pracy i karnego, sądownictwa międzynarodowego, a także sekcja ds. osób osadzonych, uchodźców i redukcji szkód. Pomoc prawna udzielana jest przez studentki i studentów, których pracę nadzorują koordynatorki i koordynatorzy – osoby z doświadczeniem w konsultacjach prawniczych. Klinika Prawa stwarza studentkom i studentom okazję do zdobycia praktycznych umiejętności w udzielaniu porad klientom i rozwiązywania problemów prawnych, a osobom w trudnej sytuacji materialnej daje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy. Na spotkanie można umówić się osobiście, drogą mailową lub telefoniczną. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.