Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Badania

Wydziały
Podstawowym źródłem finansowania badań prowadzonych przez doktorantki i doktorantów zarówno kształcących się na studiach doktoranckich jak i w szkoła doktorskich są wydziały (List prorektora ds. naukowych). Przynależność do wydziału jest ustalana na podstawie miejsca pracy Promotora. Wydziały otrzymują środki na ten cel w ramach subwencji. W 2022 subwencja przekazana wydziałom na doktorantów szkół doktorskich (w tym na finansowanie ich badań) wyniosła ponad 7,6 mln złotych. Każdy wydział we własnym zakresie decyduje w jaki sposób powinien finansować badania doktorantek i doktorantów ze swojej jednostki. Szczegółowe informacje nt. pozyskania środków na badania na stronie wydziału lub w sekretariacie/sekcji zajmującym się obsługą badań na wydziale.

IDUB – Działanie IV.4.1. Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW
Działanie jest przeznaczone dla doktorantek i doktorantów kształcących się na studiach III stopnia oraz w ramach szkół doktorskich. Jego głównym celem jest wsparcie działalności naukowej, w tym w przygotowywaniu przez nich rozpraw doktorskich oraz realizacji badań, które mogą zostać opublikowane w uznanych międzynarodowo czasopismach i wydawnictwach naukowych. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

IDUB – Mikrogranty
Mikrogranty mają na celu podniesienie potencjału badawczego pracowniczek i pracowników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantek i doktorantów. Można uzyskać dofinansowanie m.in. na udział w konferencji naukowej, wyjazd na kwerendę, wizyty studyjne, badania wstępne. Maksymalna kwota dofinansowania zależy od rodzaju działania, którego dotyczy wniosek. Niektóre działania mają dodatkowe warunki udzielenia dofinansowania (np. pokrycie kosztów korekty językowej przez native speakera może dotyczyć tylko tekstów przeznaczonych do publikacji w wysoko punktowanych czasopismach) lub jego rozliczenia (np. konieczność złożenia wniosku o grant badawczy finansowany ze źródeł zewnętrznych lub publikacji artykułu w dobrym czasopiśmie/monografii). Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

UOTT
Zadaniem Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (UOTT UW) jest wszechstronne wspieranie przedsięwzięć mających na celu praktyczne wykorzystanie wyników pracy naukowej. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego 
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego wspiera projekty jednostek Uniwersytetu Warszawskiego oraz organizacji studenckich na sumę nie niższą niż 500 złotych. Jednostki mogą również reprezentować grupy studentek, studentów, doktorantek i doktorantów nie będące organizacjami. Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego przyznaje dofinansowanie tylko wtedy, gdy inne środki zostały już na projekt przyznane, a nabór wniosków odbywa się do 15 stycznia, marca, czerwca i października każdego roku. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

Fundacja Universitatis Varsoviensis
Fundacja Universitatis Varsoviensis udziela dotacji dla doktorantek, doktorantów, studentek, studentów, kół naukowych i innych organizacji w projektach naukowych i badawczych, które uzyskały już wcześniej finansowanie bądź obietnicę finansowania. Wnioski należy składać w terminach do 30 września, 15 stycznia i 15 maja. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

Rada konsultacyjna
Środki z Rady Konsultacyjnej, przyznawane w ramach działalności kół naukowych (środki rozdysponowywane są kilka razy do roku). Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

Filary samorządu 
Doktoranci i doktorantki mogą również ubiegać się o finansowanie projektów badawczych i szkoleniowych przez Zarząd Samorządu Doktorantów UW. Wnioski z tzw. II filaru można składać indywidualnie lub grupowo. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

Programy NCN 
Preludium to konkurs na finansowanie projektów badawczych, których temat może (ale nie musi) być tożsamy jest z tematem pracy doktorskiej. Projekty muszą dotyczyć tak zwanych badań podstawowych, a ich czas trwania może wynosić 12, 24 lub 36 miesięcy, maksymalny koszt zaś odpowiednio 70, 140 i 210 tysięcy złotych. Złożony poprzez UW projekt oceniany jest w dwuetapowym procesie: ocenie kwalifikacyjnej i specjalistycznej. W momencie składania wniosku należy mieć status doktoranta, wiek nie jest brany pod uwagę.
Opus to kolejny konkurs, w którym doktoranci i doktorantki mogą się ubiegać o środki na badania. Ten konkurs jest otwarty dla wszystkich naukowców na różnych etapach kariery, wystarczy mieć co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę. Ze względu na otwarty charakter konkursu doktoranci i doktorantki nie stanowią istotnej grupy beneficjentów grantów opus.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej.

Programy NCBiR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, również prowadzi programy i projekty z których można pozyskać finansowanie. Szczegółowe informacje na stronie internetowej.