Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rady Dydaktyczne

Lista aktualnych przedstawicielek i przedstawicieli w Radach Dydaktycznych

Lista aktualnych wakatów w Radach Dydaktycznych

Wybory do Rad Dydaktycznych

Sekretarz Rady Samorządu Doktorantów ogłasza wybory do Rad Dydaktycznych. Wybory odbędą się podczas I Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW w danej kadencji (zazwyczaj druga połowa lutego). Na kolejnych posiedzeniach Rady Samorządu Doktorantów UW, będą przeprowadzanie wybory uzupełniające na wakaty, które nie zostały obsadzone w trakcie I Posiedzenia. Czynne prawo wyborcze w tych wyborach mają delegaci i delegatki do Rady Samorządu Doktorantów UW. Bierne prawo wyborcze i możliwość zgłaszania się w wyborach mają doktoranci i doktorantki reprezentujący dyscyplinę naukową należącej do tej samej dziedziny nauki (nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i przyrodnicze) lub posiadać stopień w danej dyscyplinie lub posiadać tytułu zawodowy na kierunku studiów, który należy do danej Rady Dydaktycznej.

Wypełniony i podpisany wzór zgody na kandydowanie oraz wzór deklaracji dotyczącą przynależności do dyscypliny (lub w przypadku osób z otwartym przewodem doktorskim — kopię uchwały rady jednostki otwierającej przewód doktorski) należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, pok. 110) lub wysłać pocztą na adres Biura lub zanieść do kancelarii UW mieszczącej się w Auditorium Maximum w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (pod rygorem nieważności w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji papierowej).

W przypadku chęci zaprezentowania swojej kandydatury prezentację wysłać można wiadomością e-mail na adres e-mail Komisji Wyborczej lub zaprezentować się samodzielnie podczas właściwego punktu porządku obrad posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów.