Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rady Naukowe Dyscyplin

Lista aktualnych przedstawicielek i przedstawicieli w Radach Naukowych Dyscyplin

Lista aktualnych wakatów w Radach Naukowych Dyscyplin

Wybory do Rad Naukowych Dyscyplin

Zgodnie z § 29 ust. 1 oraz w związku z § 13 ust. 3 Regulaminu Samorządu Doktorantów UW Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów UW ogłasza wybory przedstawicieli doktorantów i doktorantek do Rad Naukowych Dyscyplin i Rady Naukowej Dziedzin. Wybory odbędą się podczas I Posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów UW (zazwyczaj druga połowa lutego). Na kolejnych posiedzeniach Rady Samorządu Doktorantów UW, będą przeprowadzanie wybory uzupełniające na wakaty, które nie zostały obsadzone w trakcie I Posiedzenia. Czynne prawo wyborcze w tych wyborach mają delegaci i delegatki do Rady Samorządu Doktorantów UW. Bierne prawo wyborcze i możliwość zgłaszania się w wyborach mają doktoranci i doktorantki reprezentujący dyscyplinę właściwą dla danej Rady Naukowej Dyscypliny (wymóg nie dotyczy Rady Naukowej Dziedzin).

W ramach wyborów wybrani zostaną przedstawiciele i przedstawicielki Samorządu Doktorantów UW do następujących Rad Naukowych Dyscyplin (po 1 mandacie w każdej z rad):

 1. Archeologia
 2. Filozofia
 3. Historia
 4. Językoznawstwo
 5. Literaturoznawstwo
 6. Nauki o Kulturze i Religii oraz Etnologia i Antropologia Kulturowa
 7. Nauki o Sztuce
 8. Ekonomia i Finanse
 9. Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
 10. Nauki o Polityce i Administracji oraz Nauki o Bezpieczeństwie
 11. Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach
 12. Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 13. Nauki Prawne
 14. Nauki Socjologiczne
 15. Pedagogika
 16. Psychologia
 17. Stosunki Międzynarodowe
 18. Astronomia
 19. Matematyka i Informatyka
 20. Nauki Biologiczne
 21. Nauki Chemiczne
 22. Nauki Fizyczne
 23. Nauki o Ziemi i Środowisku

Wybrany zostanie także przedstawiciel/przedstawicielka do Rady Naukowej Dziedzin (1 mandat).

Wypełniony i podpisany wzór zgody na kandydowanie oraz wzór deklaracji dotyczącej przynależności do dyscypliny należy złożyć w Biurze Samorządu Doktorantów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24, pok. 110) lub wysłać pocztą na adres Biura lub zanieść do kancelarii UW mieszczącej się w Auditorium Maximum w godzinach jego pracy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wybory. Zgody można składać też przesyłając je na adresy e-mail: doktoranci@samorzad.uw.edu.pl oraz komisjawyborczasd@uw.edu.pl. Zgody złożone za pośrednictwem poczty e-mail mogą być podpisane: odręcznie (pod rygorem nieważności w przypadku niezłożenia oryginału w ciągu 5 dni od dnia wyborów) lub podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym/podpisem z e-dowodu (wówczas nie ma obowiązku składania wersji papierowej).

W przypadku chęci zaprezentowania swojej kandydatury prezentację wysłać można wiadomością e-mail na adres e-mail Komisji Wyborczej lub zaprezentować się samodzielnie podczas właściwego punktu porządku obrad posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów.

Protokół I